Algemene Leveringsvoorwaarden

1) Definities

1.1.   Opdrachtgever: De natuurlijke – of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten van Waardebron wordt gesloten.

1.2.   Diensten: Hieronder vallen trainingen, begeleidings- en coachingstrajecten, adviesgesprekken en samenhangende diensten waarvoor Waardebron wordt gecontracteerd.

1.3.   Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per email bevestigd, van levering van diensten door Waardebron tegen een overeengekomen vergoeding.

 

2) Grondslag offertes

2.1.   Offertes van Waardebron zijn gebaseerd op de informatie die door de

opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de diensten heeft verstrekt.

2.2.   Offertes van Waardebron hebben een geldigheidsduur van 2 maanden.

 

3) Totstandkoming en aanvang van de overeenkomst

3.1.   De overeenkomst tussen Waardebron en opdrachtgever wordt gevormd door de voor akkoord getekende offerte, deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten en in de plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en eventuele correspondentie.

3.2.   Waardebron zal niet eerder een aanvang maken met de werkzaamheden dan nadat de offerte door opdrachtgever is ondertekend en door Waardebron retour ontvangen is.

 

4) Geheimhouding en vertrouwelijkheid

4.1.   Waardebron is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

 

5) Intellectueel eigendom

5.1.   Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Waardebron verboden om de verstrekte materialen, tekeningen, afbeeldingen, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdrachten, alsmede overeenkomsten (hierna: ‘stukken’) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven.

5.2.   Tenzij anders is overeengekomen blijven de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken, ook die welke tijdens de werkzaamheden als overeengekomen zelfstandig door de opdrachtnemer worden verworven, bij Waardebron.

5.3.   Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

6) Uitvoering van de opdracht

6.1.   Het bij de opdrachtuitvoering betrekken of inschakelen van derden door de opdrachtgever of door Waardebron geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

6.2.   Waardebron zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

6.3.   De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

6.4.   Indien een dergelijk aanpassing leidt tot meerwerk en partijen overeenstemming hebben bereikt over de daarvoor in rekening te brengen vergoeding, zal Waardebron dit schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen.

6.5.   Indien tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering noodzakelijk wordt door toedoen van de opdrachtgever, heeft Waardebron te allen tijde het recht om hieruit voortvloeiend meerwerk bij de opdrachtgever in rekening te brengen tegen de gebruikelijke door Waardebron gehanteerde tarieven. Noodzakelijk meerwerk door toedoen van de opdrachtgever kan onder meer het gevolg zijn van het niet, niet volledig dan wel onvoldoende duidelijk aanleveren van de door de opdrachtgever te verstrekken informatie.

6.6.   Indien Waardebron van oordeel is dat door toedoen van de opdrachtgever tussentijds wijzigingen in de opdracht of opdrachtuitvoering noodzakelijk zijn en de opdrachtgever hier niet mee instemt dan wel niet instemt met de hieraan verbonden financiele consequenties, heeft Waardebron het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen. De opdrachtgever is in dat geval de volledige overeengekomen vergoeding voor de opdracht verschuldigd.

 

7) Betalingsvoorwaarden

7.1.   Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van het bankrekeningnummer van Waardebron NL70 KNAB 0258 6183 96.

7.2.   Indien de opdrachtgever niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft betaald, is Waardebron gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Waardebron, vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen over het gehele declaratiebedrag tot op de datum van algehele voldoening.

7.3.   Indien betaling achterwege blijft kan Waardebron de uitvoering van de opdracht opschorten.

7.4.   Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een ander wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

 

8) Annuleren

8.1.   Annuleren van de opdracht c.q. open inschrijving kan uitsluitend schriftelijk

geschieden. De datum van de poststempel of e-mail geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Waardebron. De startdatum van de training of het begeleidings-traject geldt als uitgangspunt bij afhandeling van de annulering.

8.2.   In geval van annulering van een overeengekomen in-company training of begeleidingstraject brengt Waardebron als volgt het tarief in rekening: Annulering tot 6 weken voor de startdatum: 0% van het voor het traject overeengekomen totaaltarief; Annulering tussen 2 en 6 weken voor de startdatum: 50% van het voor het traject overeengekomen totaaltarief; Annulering tussen 0 en 2 weken voor de startdatum: 100% van het voor het traject overeengekomen totaaltarief; Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een opdracht annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.

8.3.   Bij annulering van een coachingstraject gelden de volgende regelingen: Annulering tot 3 dagen voor de datum van de afspraak: 0% van het overeengekomen tarief; Annulering tussen 1 en 3 dagen voor de datum van de afspraak: 50% van het overeengekomen tarief; Annulering binnen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak: 100% van het overeengekomen tarief.

8.4.   Bij annulering van de deelname aan een open inschrijving heeft deelnemer/contractant het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de training of leergang in zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits deze ten tijde van de annulering kenbaar is gemaakt. Bij annulering voor een open inschrijving gelden de volgende regelingen: Annulering tot 4 weken voor de aanvangsdatum: 0% van de trainingskosten; Annulering tussen 4 en 2 weken voor de aanvangsdatum: 50% van de trainingskosten; Annulering binnen 2 weken voor de aanvangsdatum: 100% van de trainingskosten;

8.5.   In alle gevallen geldt dat, afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden van de gereserveerde accommodatie, de accommodatiekosten in rekening gebracht zullen worden.

8.6.   Waardebron heeft het recht de bijeenkomst, training of leergang te annuleren of te verplaatsen. Tevens heeft Waardebron het recht deelname van een opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. In beide gevallen heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige aan Waardebron betaalde bedrag.

 

9) Aansprakelijkheid

9.1.   Waardebron is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering of annulering van de opdracht, direct noch indirect, daaronder begrepen schade wegens gederfde omzet of winst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Waardebron.

9.2.   In alle gevallen wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het door Waardebron gefactureerde bedrag voor de uitvoering van de betreffende opdracht.

9.3.   Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin vervallen zes maanden na het afronden van de opdracht.

9.4.   Waardebron is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder -maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet afleveren of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur, overbrenging van virussen en niet goed functioneren van het communicatie-netwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Waardebron.

 

10) Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1.Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2.De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen Waardebron en opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Waardebron is gevestigd.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

    Schrijf je in voor de nieuwsbrief